Kártyaszabályzat (elfogadóhelyek számára)

I. Fogalmak

1. RENDSZERGAZDA: a Kerületkártya programot működtető Budavári Önkormányzat
2. KERÜLETKÁRTYA: A Kerületkártya felirattal, logóval és vonalkóddal ellátott, a Rendszergazda által kiadott és megszemélyesített, érintésmentes chip kártya továbbiakban: kártya)
3. KÁRTYABIRTOKOS: Az a természetes személy, aki valamely érvényes jogcímen birtokába került, saját nevére szóló érvényes Kerületkártyával rendelkezik, amellyel jogosult az Elfogadó helyeken a meghirdetett kedvezmények igénybevételére
4. ELFOGADÓ PARTNER: a Rendszergazda azon partnere, amely a Kerületkártyára kedvezmény(eke)t biztosít, és amely a Rendszergazdával jelen Szabályzatban foglaltak szerinti szerződéses jogviszonyban áll..
5. ELFOGADÓ HELY: Az Elfogadó Partner regisztrációja alapján a Rendszergazda által megjelölt, a Kerületkártyát elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi, szolgáltató egység, stb.)
6. REGISZTRÁLT KEDVEZMÉNY: Az Elfogadó Partner által - az Elfogadóhely regisztrációja alkalmával, jelen szabályzat alapján - vállalt kedvezmény, amelyet az érvényes Kerületkártyával rendelkező és azt felmutató kártyabirtokosok részére az áru vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék/szolgáltatás alapárából biztosítani kell. A hivatalos elfogadó helyekről, illetve a kedvezmények mértékéről a Rendszergazda http://keruletkartya.budavar.hu/ weboldalán, a megjelenő nyomtatott katalógusból, illetve a telefonos ügyfélszolgálaton tájékozódhat a (leendő) kártyabirtokos.

II. Általános Szerződési Feltételek

1. A Budavári Önkormányzat Kerületkártya programja az I. kerületben állandó lakóhellyel valamint tartózkodási hellyel rendelkező, 14. életévét betöltött természetes személyeknek szóló sajátos kedvezményrendszert biztosító kártya-rendszer.
2. A Kerületkártya program és a rendszer, valamint a kibocsátott kártya tulajdonjoga Budapest I. kerület Budavári Önkormányzatot illeti meg.
3. A Kerületkártya rendszerhez bármely vállalkozás jogosult csatlakozni a
http://keruletkartya.budavar.hu/ weboldalon található Regisztrációs Űrlap kitöltésével, vagy a kitöltött Űrlap postai úton történő megküldésével vagy személyes átadásával.
4. A regisztrációt a Rendszergazda a Regisztrációs Űrlapon kötelezően megadott e-mail címre megküldött levélben visszaigazolja.
5. A Rendszergazdának jogában áll mérlegelési jogkörében - külön indokolás nélkül - egyes regisztrációkat elutasítani, amelyről a regisztrálni kívánt vállalkozást írásban értesíti.
6. A Kerületkártya rendszerbe történő belépés feltétele a Rendszergazda által a jelen Szabályzat 4.) pontjában leírtaknak megfelelően az Elfogadó Partner részére megküldött írásos visszaigazolás.
7. Az Elfogadó Partner elfogadó helyére vonatkozó regisztrációja - a visszaigazolást követően - szerződéskötésnek minősül, amelynek feltételeit jelen Szabályzat tartalmazza.
8. Az Elfogadó Partner - a Regisztrációs Űrlapon szereplő - kereskedelmi/szolgáltató egységének címét, telefonos, valamint internetes elérhetőségét, tevékenységének rövid leírását és a termékek/szolgáltatások árából nyújtott egységes, az elfogadó hely által meghatározott kedvezmény mértékét a Rendszergazda feltünteti kártya elfogadóhely adatbázisában az interneten (http://keruletkartya.budavar.hu/) és az elfogadóhelyi partnereket további kommunikációs csatornáin keresztül népszerűsíti.
9. A Rendszergazda biztosítja a kártyák igényléséhez szükséges feltételeket és gondoskodik a kártyakibocsátásról.
10. A Rendszergazda biztosítja az Elfogadó Partner számára az intelligens informatikai rendszerhez való kapcsolódás jogát, amely által a kártyahasználat az elfogadó helyen elektronikusan nyomon követhetővé válik és igény esetén külön térítés ellenében biztosítja a kártya érvényességét és a tranzakciót kezelő (dokumentáló) technológiai hátteret (POS terminál).
11. Az együttműködés érvényességét igazoló, a kártya program tagságát jelölő kártya-elfogadóhely matricát a Rendszergazda megfelelő számban, az elfogadó helyekhez - a visszaigazolt regisztrációt követően - eljuttatja, amelyeket az elfogadó hely köteles jól látható helyre (bejárat és pénztárgép) kihelyezni, illetve az esetlegesen sérült matrica tényéről a Rendszergazdát értesíteni.
12. Az elfogadó hely az érvényes Kerületkártya birtokosnak a Regisztrációs Űrlapon megadott mértékű kedvezményt köteles biztosítani - a hatósági áras termékek kivételével (ld. 16. pont) - valamennyi általa nyújtott szolgáltatásból/forgalmazott termékből, amely a kártya birtokosát az igénybe vett árukat/szolgáltatásokat tartalmazó számla végösszegén belül illeti meg. Az árengedmény alapja az aktuálisan érvényes ár.
13. A kedvezményt a Kerületkártya mindenkori birtokosa a kártya előzetes bemutatásával, a szolgáltatás és/vagy termék ellenértékének kiegyenlítésekor, azonnali árkedvezmény formájában érvényesítheti.
14. Az Elfogadó Partner az árat oly módon köteles nyilvánosságra hozni, hogy minden esetben bárki számára egyértelműen ellenőrizhető legyen az igénybevétel időpontjára vonatkozó kedvezmény nélküli ár, valamint a Kerületkártya birtokosa számára nyújtott kedvezmény mértéke is.
15. A kedvezmények megadását alsó összeghatárhoz, mennyiséghez, illetve fizetési módhoz kötni tilos.
16. Kedvezmény nyújtása hatósági áras termékek - autópálya matrica, dohányáru, gyógyszer, menetjegy, mobil egyenleg feltöltés, illetve feltöltő kártya, PB gáz, újság stb. - esetén nem kötelező.
17. Több Kerületkártyára történő együttes kedvezmények összevonása nem kötelező.
18. A kedvezmény érvényesítéséhez az Elfogadó hely jogosult elkérni a kártyabirtokostól a kártyát, adott esetben azt elektronikus eszközön leolvasni, rögzíteni, a kártya érvényességét ellenőrizni. Az elfogadó hely kérheti a személyazonosság igazolását, de amennyiben azt a kártyabirtokos megtagadja, az csak abban az esetben vonhatja maga után a kedvezmény megtagadását, ha a kártyát kétséget kizáróan nem a kártyán szereplő személy kívánja használni.
19. Az Elfogadó hely a jelen szerződésből eredő kötelezettségeiről, a kedvezmény nyújtás és a kártya használatának módjáról az alkalmazottait, munkatársait tájékoztatni köteles.
20. Az Elfogadó Partner vállalja, hogy minden tőle telhetőt megtesz a Kerületkártya rendszer jó hírének megőrzése érdekében és nem tanúsít olyan magatartást, amely alkalmas lehet a rendszer tulajdonosának, a Rendszergazdának, továbbá a rendszerben részes vállalkozások vagy a kártyabirtokosok jó hírének csorbítására vagy megsértésére.
21. Az Elfogadó hely minden olyan szervezeti és működési változásról, amely a kedvezmény folyamatos biztosítását gátolja, a Rendszergazdát 3 munkanapon belül írásban tájékoztatni, továbbá a Regisztrációs Űrlapon megadott adataiban bekövetkezett bármely változást 8 munkanapon belül a Rendszergazdának bejelenteni köteles.
22. Elfogadó Partner a tudomásszerzéstől számított 48 órán belül köteles írásban tájékoztatni a Rendszergazdát, ha vele szemben csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indult jogerősen, illetve ilyen eljárás indítását maga kezdeményezte,
23. A regisztráció, illetve a szerződés írásban módosítható. Elfogadó Partner tudomásul veszi, hogy a kedvezménnyel érintett termékértékesítés/szolgáltatást érintő kedvezmények nyújtásával egyoldalúan nem hagyhat fel. Erre irányuló szándékát, minden év június 30-ig, előzetesen írásban közölnie kell a Rendszerfejlesztővel, azzal, hogy a felmondás csak a tárgyév december 31. napjára szólhat.
24. Az Elfogadó Partnert kártérítési felelősség terheli, amennyiben a kedvezményadás elmaradása vagy nem megfelelő mértéke- bizonyítható módon - neki felróható és kötelezettséget vállal a meg nem adott kedvezmény 15 napon belül történő megfizetésére az érintett kártyabirtokos részére. Ennek, továbbá a jelen Szabályzatban vállalt kötelezettségek elmulasztása vagy vétkes megszegése esetén az Elfogadó Partner a Kerületkártya program partnerei közül azonnali hatállyal kizárásra kerülhet, amelynek megtörténtéről Rendszergazda jogosult a nyilvánosságot megfelelő módon tájékoztatni.
25. A Rendszergazda köteles a jelen Szabályzat mindenkor érvényben lévő változatát internetes:// oldalán (
http://keruletkartya.budavar.hu/) hozzáférhetővé tenni, illetve a Szabályzatban történt módosításokról valamennyi érvényes regisztrációval rendelkező Elfogadó Partnert e-mailben haladéktalanul értesíteni.
26. A Rendszergazda fenntartja a Kerületkártya programban és rendszerben történő változtatás jogát.

Budapest, 2017. február
                       
                                                                       Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
                                                                                              aljegyző