Általános Szerződési Feltételek


Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata (Kártyatulajdonos) által kibocsátott Kerületkártya (a továbbiakban: Kártya) használatának részletes szabályait tartalmazza.

1.      Kártya vásárlására jogosultak köre:  

1.1 Minden Budapest I. kerületében állandó lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkező, 14. életévét betöltött személy (a továbbiakban: Kártyabirtokos) igényelheti.
1.2 A Kártyabirtokos nem szerzi meg a kártya tulajdonjogát, csak annak birtoklására, használatára jogosult, a Kártya továbbra is a Kártyatulajdonos tulajdonában marad.  
1.3 A Kártya igénylése díjmentes.

2.      A Kártyaszerződésre vonatkozó rendelkezések

2.1 A Kártyaszerződés az Igénylőlap Kártyatulajdonos által történő aláírása időpontjában jön létre, de a Kártya Kártyabirtokos általi átvételével lép hatályba.
2.2 A Kártyaszerződés megszűnik
o   írásba foglalt közös megegyezéssel, közösen meghatározott időpontban
o   a Kártyabirtokos felmondása esetén, a 30 napos felmondási idő lejártával,
o   szerződésszegés esetén rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal a felmondás közlésekor,
o   a Kártyabirtokos halálával,
o   az 1.1. pontban foglalt jogosultsági feltételek megszűnésével,
o   ha az igénylőlap Kártyabirtokos általi aláírása és a hatályba lépés közötti időszakban történő adatellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a Kártyabirtokos hamis vagy valótlan adatokat szolgáltatott, illetve az 1.1. pontban foglalt jogosultság feltételei nem állnak fent.
2.3 A Kártyaszerződés megszűnését követően
o   a Kártya nem használható, a Kártyatulajdonos azt az informatikai rendszeren keresztül letiltja

3.      A Kártyára vonatkozó rendelkezések

3.1 A Kártya rendelkezésre bocsátása
3.1.1 A Kártyákat a Kártyatulajdonos az Igénylőlap benyújtását követő 15 munkanapon belül elkészíti. A Kártyabirtokos a Kártyát az Ügyfélszolgálati Irodákon személyesen vagy igény esetén postai úton veheti át.
3.1.2 A Kártyabirtokos a kártyát, annak adatait vizuálisan és elektronikusan nem módosíthatja.
3.1.3 A Kártyabirtokos felel minden olyan kárért, ami abból származik, hogy a Kártya igénylése során hamis, vagy valótlan adatokat szolgáltatott, így különösen köteles megtéríteni az általa igénybe vett Kedvezmények összegét, nem követelheti vissza.
3.1.4 A Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata a Kerületkártya rendszer üzemeltetése során a Kártyabirtokos által az Igénylő lapon rendelkezésre bocsátott személyi adatokat (név, lakcím, személyi igazolvány) kezelje a Kerületkártya igénylése és felhasználása jogosultságának ellenőrzése valamint a Kerületkártyával igénybe vehető kedvezmények érvényesítése céljából. A Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy az Igénylő lapon szereplő adatok személyi adat- és lakcímnyilvántartásból történő ellenőrzéséhez, továbbá, hogy személyes adatokat statisztikai célokra felhasználják és az így létrejött statisztikai információkat, adatokat az elfogadó helyekre továbbítsa a Kártyatulajdonos. A statisztikai adatok személyes jellegű információkat nem tartalmazhatnak. A személyes adatok felhasználására az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kerülhet sor.
3.2 A Kártya használata
3.2.1 A kedvezményes szolgáltatásokat csak közvetlenül a Kártyabirtokos veheti igénybe, a Kártya másra át nem ruházható.
3.2.2 A Kártyabirtokos a Kártya felhasználásával a programban résztvevő elfogadóhelyek által biztosított kedvezmények igénybevételére jogosult. Az elfogadóhelyek listája a Kerületkártya hivatalos honlapján (keruletkartya.budavar.hu) érhető el.
3.2.3 A Kártyabirtokos köteles a Kártyát az elfogadó helyen a szolgáltatás igénybevételét megelőzően felmutatni, melyet az elfogadóhely a leolvasó szoftveren (mobiltelefonos applikáció) keresztül a kedvezmény igénybevétele céljából regisztrál.
3.2.4 A kártyaelfogadás megtagadása esetén a Kártyabirtokosnak a Kerületkártyához kapcsolódó kedvezmény igénybevétele nélkül, más érvényes fizetőeszközzel kell kiegyenlítenie a vásárlás értékét, vagy elállhat a vásárlástól.
3.2.5 A kedvezménnyel igénybevett szolgáltatást a Kártyabirtokos utóbb nem válthatja vissza.
3.2.6 A Kártyák érvényességi ideje  a kiállítástól számított három év. Ezt követően a jogosultnak új kártyát kell igényelni.
3.2.7. Az érvénytelen/lejárt Kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.
3.2. 8  A Kártyabirtokos köteles a Kártyatulajdonos által kiadott Kártyaszabályzatot betartani. A Kártyaszabályzat rendelkezéseinek megszegése szerződésszegésnek minősül.
3.3 A Kártya letiltása
3.3.1 A Kártya letiltása a Kártyabirtokos, illetőleg a Kártyatulajdonos rendelkezése alapján történhet.
3.3.2 A Kártyatulajdonos jogosult letiltani, ha
a)      a Kártya elvesztéséről/ellopásáról, illetve a Kártyával történő visszaélésről tudomást szerez,
b)      a Kártyabirtokos nem tartja be a Kártyaszerződésben foglaltakat.
3.3.3 A Kártyabirtokos köteles a Kártyatulajdonos részére bejelenteni legkésőbb a bejelentés okául szolgáló körülmény bekövetkezését követő 15 napon belül, ha a Kártyát elveszítette, azt ellopták, a Kártya megrongálódás következtében használhatatlanná vált, illetve ha a Kártya igénylésekor bejelentett személyes adataiban változás következett be. A bejelentés elmulasztásából eredő kárért a Kártyabirtokos felel. A bejelentést írásban kell megtenni. A bejelentés telefonon is történhet, de a bejelentést 2 munkanapon belül írásban is meg kell erősíteni.
3.3.4 A Kártyaletiltási kérelem beérkezését követően a Kártyatulajdonos haladéktalanul intézkedik a Kártya letiltása iránt. A bejelentéstől a letiltásig terjedő időtartam alatt a Kártyával elkövetett visszaélésekért a Kártyatulajdonos a felelős.
3.4 A Kártya pótlása
3.4.1 A Kártya elveszítése, ellopása, megrongálódása esetén a Kártyabirtokos az általános szabályok szerint új Kártyát igényelhet, kivéve ha a megrongálódás rendeltetésszerű használat ellenére következett be, ez utóbbi esetben a Kártyabirtokost díj nem terheli. Az új Kártya átvételiéig a Kártyabirtokos a kedvezmények igénylésére nem jogosult.

4. Ügyfélszolgálat, reklamáció és felelősségviselés

4.1 A Kártyabirtokos a Kártyaszerződés hatálybalépésének időpontjától információ-, illetve segítségkérés céljából igénybe veheti a Kártyatulajdonos Ügyfélszolgálatát, mely munkaidőben érhető el az alábbi címen és telefonszámon: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. (Tel: 06-1-458-3025, 06-1-458-3030, e-mail: keruletkartya@budavar.hu)
4.2 Az Ügyfélszolgálat tevékenysége: információ-szolgáltatás a kibocsátott kártyákról, a kártyák használatáról, az elfogadóhelyekről, esetleges akciókról és egyéb kérdésekről, kártyaletiltással, a kártya meghibásodásával, kártyabevonással és egyéb kártyaelfogadási kérdésekkel kapcsolatos intézkedések.

5. Felelősségviselés:

5.1 A Kártya használatával összefüggő károkat a felek közösen, közrehatásuk arányában viselik.
5.2 A Kártyatulajdonos nem tartozik felelősséggel a Kártyabirtokost ért azon károkért, amelyek az alábbi okok miatt következnek be:
a)      a Kártyabirtokos nem tartja be a Kártyaszerződésben foglaltakat
b)      a Kártyabirtokos téved, illetve mulasztást követ el
c)      a Kártyabirtokos a Kártyát nem veszi át
d)      a Kártyabirtokos a Kártyát nem rendeltetésének megfelelően használja
e)      a Kártyatulajdonos a Kártyaszerződés feltételeit módosította.
5.3 A Kártyabirtokos panasz benyújtására jogosult a Kártya bevonása, Kártyaszerződés megkötésének megtagadása, bármely a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos visszásság ellen.

6. Információszolgáltatás és együttműködés

6.1 A Kártyabirtokos köteles a Kártyatulajdonos Ügyfélszolgálatát haladéktalanul értesíteni az általa megadott adatokban bekövetkező változásokról.
6.2 A Kártyatulajdonos és a Kártyabirtokos között felmerülő vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján kell rendezni.
6.3 A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadók.
 
Budapest, 2017. február 15.
                                                                                 
Judák Barnabásné dr. Varga-Kovács Emese
aljegyző